p站无码精品视频一区在线

p站无码精品视频一区在线

若沃以汤,涩于小便,上为清涕。沉小涩微,反成其害。

温中法曲丸治脾痹,发咳呕汁。 然观丹溪之治肿胀,云清浊相混,隧道壅塞而为热。

 小肠手太阳之脉,循咽下膈。大乃肾虚,沉实闪肭。

不衰,急斩之,否则死矣。未溃消,已溃出核。

先恭简年高脾弱,食少痰多。以水气在表,故状如风水。

饥者服之即饱,饱者服之即饥。 又以一被绕腰以下,温令微汗瘥。

Leave a Reply