No5386模特奶瓶大理旅拍黑色网纱上衣配白色长裤露粉色内衣诱惑写真98P奶瓶秀人网

No5386模特奶瓶大理旅拍黑色网纱上衣配白色长裤露粉色内衣诱惑写真98P奶瓶秀人网

此经下络足跗,故为厥,为痿,治此者,当取所别之光明。如果有口则不言渗入矣。

此言阴跷之起而未及阳跷。好坐者,衰之渐也。

营气者,随宗气以行于十四经脉之中。尻旁大肉曰臀,膝后曲处曰。

所谓腹者,凡大小肠、膀胱、命门皆在其中矣。若使药积腹中,以为堵截,吾恐风不得入者,气血亦由此不通。

其焦理纵者,肉理不横也。通身形体,难以尽见,然肉之盛衰,必形于腕后,故但察尺部之肉,其外可知。

无使泄夺,所以养气。 此病因之不可不察也。

Leave a Reply